КЗО" Середня загальноосвітня школа №39" ДМР

   

Статут

       

 Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 39» Дніпропетровської міської ради, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської  Ради народних депутатів, рішення від 25.05.1994 року, перереєстрованого 22.04.2004 року № 906; 08.12.2009 р. № 12241050002007173, ідентифікаційний номер  33383477.

 

І. Загальні положення

 

         1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 39» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (скорочена назва КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР) – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів (І ступінь (1-4 класи) – початкова школа, ІІ ступінь  (5-9 класи) – основна школа, ІІІ ступінь                      (10-12класи)–старша школа), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 25.05.1994 р., перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 22.04.2004 року № 906, 08.12.2009 р. № 12241050002007173, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

 1. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 39» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ

49124, м. Дніпро, вул. Синельниківська буд. 5,       тел.   731-21-86

                                                                                     731-37-40

                                                                                     731-38-40

 1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 39» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
 2. КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
 3. Головною метою КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 4. Головними завданнями КЗО «Середня загальноосвітня школа             № 39» ДМР  є:
 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особисто підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

         1.7. КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 (із змінами внесеними Постановами Кабінету Міністрів України № 28 від 22.01.2014 р. та № 671 від 27.09.2016 р.), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

         1.8. КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченою законодавством України, та власним Статутом.

 1. КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

         1.10. У  КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР визначена наказом управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 року № 251 українська мова навчання, може бути запроваджено поглиблене вивчення предметів, визначено профіль (профілі) навчання відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення за напрямками.

         1.11. КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР має право:

 • проводити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти й упроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • на своїй базі проводити оздоровлення учнів.

         1.12. У КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР створюються та функціонують: методичні об'єднання вчителів початкових класів, природничого, математичного та гуманітарного циклів, творчі групи, психологічна служба.

         1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються  державним медичним закладом на безоплатній основі.      

1.14. Харчування забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

 1. Взаємовідносини КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

 

         2.1. Навчальний заклад планує свою роботу відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого планів.

         У плані роботи відображаються  найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

         План роботи затверджується радою навчального закладу.

         2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

         Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується  управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.  

         У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

         2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні держаних стандартів.

         2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

         2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заява батьків або осіб, які їх замінюють) або направлення відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, що вступають до першого класу).

         У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

         2.6. У школі першого-другого ступеню навчання для учнів 1-4,                   5-9 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

         Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на  підставі заяви батьків (або осіб, які їх замінюють).

         Визначається такий режим роботи груп продовженого дня: з 11.30 до 17.30.

         2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

         Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 31 травня, не пізніше 1 липня наступного року.     

         Навчальний рік поділяється на  два семестри.

         2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

         2.9. За погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше                             30 календарних днів.

         2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих  класах – 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та управлінням Держпродспоживслужби у місті Дніпрі.

         2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

         Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

         Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом, і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.        

         2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

         2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

         У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

         2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

         2.15. Переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Порядком переведення та випуск учнів навчальних закладів системи  загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 14.07.2015 р. № 762  та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р.  за                              № 924/27369.

         2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

         2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили перший ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015 р. за № 157/26602.

         2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності;
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

         2.19. За успіхи у навчанні учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення – золота медаль “За високі досягнення у навчанні” або срібна медаль “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами, грошові премії (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

         3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є :

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психологи;
 • бібліотекарі;
 • інші працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

         3.2. Право і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

         3.3. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів ;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

         3.4. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватись правил особистої гігієни;
 • відвідувати навчальний заклад в шкільній формі.

         3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

         3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

         3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів , участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовки;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

         Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

         3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, ­­­­­здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів  повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм психічного або фізичного насильства, запобігання вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;
 • виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази й розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради.

         3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

         3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

         3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звернутися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

     3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

     3.13. Представники громадськості мають право:

 • обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;
 • сприяти покрашенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

         3.14. Представники громадськості зобов’язані:

-   дотримуватися Статуту навчального закладу;

- виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування;

-  захищати учнів від усіляких форм фізичного на психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. Управління КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР

 

         4.1. Управління  КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР здійснюється  департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником  власника.

         Безпосереднє керівництво  КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

         Директор КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР та його заступники призначаються і звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням  чинного законодавства.  Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

         4.2. Вищим органом громадського самоврядування КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР є загальні збори  колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

         Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу – збори трудового колективу;
 • учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

         Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів (від працівників навчального закладу - 40 осіб,  учнів - 40 осіб, батьків і представників громадськості - 40 осіб). Термін їх повноважень становить один рік.

         Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

         Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловлюються не менше третини їх загальної кількість, директор навчального закладу, власник.

         Загальні збори:

 • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

         4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

         4.3.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

         4.3.2. Основним завдання ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та громадськими інститутами;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів  та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювати дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів , сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів  та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

         4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.    Представництво в раді й загальна її чисельність визначається загальними зборами навчального закладу.

         Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

         На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

         4.3.4. Рада КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності вимог ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членів;
 • гласності.

         Рада діє за планом, що затверджується загальними зборами.

         Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

         Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власником, а також членами ради.

         Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

         У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

         Рішення ради, що не суперечить законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів , батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

         У разі незгоди адміністрації КЗО «Середня загальноосвітня школа                № 39» ДМР з рішенням ради, створюється узгоджувана комісія, що розглядає спірне питання.

         До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР .

         4.3.5. Очолює раду КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР голова, який обирається із складу ради.

         Голова ради маже бути членом педагогічної ради.

         Головою ради не може бути директор та його заступники.

         Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначається радою.

         Члени ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

         4.3.6. Рада КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивченню іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР;
 • затверджує режим роботи КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР ;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів , а також тенденції розвитку регіонів, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план за кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданні атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;
 • вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за угодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням та медичним обслуговуванням учнів ;
 • розглядає звернення учасників навчально-вихованого процесу з питань роботи навчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії та зміни їх роботи визначаються радою.

         4.4. При КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР  за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти загальношкільний батьківський комітет.

         4.5. Метою діяльності загальношкільного батьківського комітету є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

         4.5.1. Основними завданнями загальношкільного батьківського комітету є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів  у навчальному закладі;
 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відповідної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів , педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального фонду загальнообов’язкового навчання;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів ;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів  та навчальним закладом.

         4.5.2. Загальношкільний батьківський комітет формується по одному представнику від кожного класу.

         Члени загальношкільного батьківського комітету обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простої більшості голосів.

         У випадках, коли хтось із членів батьківського комітету вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

         4.5.3. Загальношкільний батьківський комітет діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності й рівноправності членів;
 • гласності.

         Робота загальношкільного батьківського комітету планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

         Засідання загальношкільного батьківського комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

         Рішення загальношкільного батьківського комітету приймається простою більшістю голосів.

         Загальношкільний батьківський комітет інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спільні стенди тощо.

         Рішення загальношкільного батьківського комітету в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами загальношкільного батьківського комітету.

         4.5.4. Очолює загальношкільний батьківський комітет голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів загальношкільного батьківського комітету.

         З числа членів батьківського комітету обирається заступник та секретар.

         Голова загальношкільного батьківського комітету:

 • складає й координує роботу батьківського комітету;
 • готує й проводить засідання, затверджує рішення батьківського комітету;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє батьківський комітет в установах, підприємствах та організації з питань, віднесених  до її повноважень.

         Голова батьківського комітету має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

         4.5.5. Загальношкільний батьківський комітет має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-виховної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної й навчально-методичної бази навчального закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів ;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

         4.6. Директор КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР:

 • діє від імені навчального закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників; 
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів  на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм та методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами виконавчої влади тощо.

         4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики.

         Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

         Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

         4.8. У КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

         Головою педагогічної ради є директор КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР.

         4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;
 • переведення учнів до наступного класу та їх випуску, видачі документів про відповідний  рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативі, впровадження у навчально-виховний процес досягнення науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів  та працівників навчального закладу.

         4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

         Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

         4.11. У КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

V. Матеріально-технічна база

 

         5.1. Матеріально-технічна база КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР .        

         5.2. Майно КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР використовується на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

         5.3. КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

         5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

         5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР складається із навчальних кабінетів, майстерень (технічної, обслуговуючої праці), а також спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

         5.6.  КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі.

         5.7. Відчуження та списання основних засобів і майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплені за навчальним закладом, здійснюється за погодженням з органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством.

         5.8. КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів, його структурних підрозділів, філіалів, цехів) підприємствам організаціям та установам, а також громадянам устаткування, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність

 

         6.1. Фінансово-господарська діяльність КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР здійснюється на основі його кошторису.

         6.2. Джерелами формування кошторису КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР є: 

-        майно власника;

-         кошти міського бюджету та інших рівнів бюджетів;

-         кошти, отримані за надання платних послуг, згідно з чинним законодавством;

 •   доходи від реалізації продукції  навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 •   благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

         6.3. У КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахування матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів власника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених від інших джерел.

         Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку навчального закладу в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису.

         Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється навчальним закладом відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

         Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснює Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

         6.4. КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР має на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

         6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших  центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад.  За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

         6.6. КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

         6.7. Доходи (прибутки) навчального закладу, як неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

6.8. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету (або є в наявності у кінцевих розділах Статуту).

6.9. Звітність про діяльність КЗО «Середня загальноосвітня школа                № 39» ДМР встановлюється відповідно до законодавства

        

 

 

 

VІІ. Міжнародне співробітництво

 

         7.1. КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми організаціями.

         7.2. КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VІІІ. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

         8.1. Державний контроль за діяльністю КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

         8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

         8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленим Міністерством освіти та науки України.

         8.4. У період між атестацією проводиться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.     Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховної діяльністю проводиться його власником   відповідно до законодавства.

 

 

 

ІХ. Припинення  діяльності  навчального закладу

 

         9.1. Припинення діяльності КЗО «Середня загальноосвітня школа                 № 39» ДМР здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації - за рішення власника,  а у випадках,  передбачених законодавством,  – за рішенням суду.

         Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням  суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

         З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР.

         9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

         9.3. У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів  одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.        

9.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання КЗО «Середня загальноосвітня школа № 39» ДМР переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальним закладів.